buton
   
  *****ÖZKANGALERİM*****Sanatın, Teknoloji Ve Tasarımın Adresi
  2011 taeknoloji Tasarım Dersi Sene Başı Zümresi
 

MEHMET TARHAN İLKÖĞRETİM  OKULU                                                                                                                   2010 – 2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ I. DÖNEM

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Zümre öğretmenleri 11 Eylül 2010 tarihinde Saat:09.30.oo’da  Md Yrd: Erhan TÜNER başkanlığında Teknoloji ve Tasarımı Ders öğretmeni İbrahim ÖZKAN toplanarak aşağıdaki gündem üzerinde görüş ve önerilerle Türk milli eğitiminin temel ilkeleri, dersin amaçları ve Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacı ile başarı için eğitim ortamlarını hazırlamaya yönelik kararlar almışlardır.

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1 – Açılış, yoklama

2 – 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması. Yapılan değişikliklerin  incelenmesi.

3 – 2504  Sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren

 “ Atatürkçülük ile ilgili konularının” yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi.

4 –Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi.

5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlarının tespiti

6 –Yıllık Çalışma takviminin incelenmesi, çalışılacak iş günlerinin tespiti.

7-Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) incelenmesi, ders planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması

a-    Programda yer alan kuşakların özellikleri, 

b-     Müfredat Programlarına göre kuşakların ( Düzen Kurgu, Yapım ) dengeli olarak dağıtılması

8 – Derste izlenecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

10 –Programda kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin tespiti

11 – Dersin özelliğine göre eğitim ve bilgi teknolojilerinden içeriğini zenginleştirmek; öğrenmeyi kalıcı davranış örüntülerine dönüştürmek; ayrıca eğitim ortamlarından dershane, işlik, laboratuar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.

12 –2010 – 2011  Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğinin zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.

13 – Öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması , Velilerden beklentiler

14 –Zümrede tartışılan ve görüşülen gündem maddeleri ile ilgili kesinleşen konuların karara bağlanması.

15 – Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1.    Zümre , 11 Eylül 2010 tarihinde Saat:09.30’de, Md. odasında Md. Yrd.  Erhan TÜNER  başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklamada Zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görülmüştür.

 

2.    1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Kurumlar Yönetmeliği; İlgili bölümleri İbrahim ÖZKAN tarafından okundu.

İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları incelenerek ders için gerekli eğitim ortamlarının bu esaslara uygun olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

3.   2504  Sayılı Tebliğler Dergisi’ nde yayınlanan “Atatürkçülükle İlgili Konular” incelenmiştir. Konulara Ders planlarında yer verilerek; Milli Bayramlar ve “Atatürk Haftası” etkinliklerinde; Atatürk’ün akla , bilime, tekniğe, teknolojiye, sanata  ve sanatçıya verdiği önemle ilgili konuların işlenmesine, karar verilmiştir.

 

4.  İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 95. maddesi ( Zümre Öğretmenleri Kurulu ) İbrahim ÖZKAN tarafından okundu.

 

5.Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi; yeni müfredata uygun yapılacak çalışmaların planlanması, uygulama esasları görüşüldü.

 

Programın Genel Amaçları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

  1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,

  2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

  3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

  4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

  5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

  6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

  7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

  8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

  9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri
amaçlanmaktadır.

UYGULAMA ESASLARI

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2006 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım işliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.

Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak öğrencileri değerlendirir.

Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanır.

Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için zümre öğretmenleri tarafından planlanır.

Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır.

Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.

Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

“Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir.

“Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir.

Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar.

Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar ve öğrencilere yol gösterir.

Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda sergilerler.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler tarafından organize edilecek bir teknoloji şenliğiyle sergilenir ve tanıtılır.

Teknoloji şenliğine her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır.

Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin “Teknoloji Şenliği” etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

         Yukarıda belirtilen amaç ve uygulama ölçütlerine uygun gerekli eğitim ortamlarının hazırlanması, dersin işlenişi ve eğitim teknolojisi araç-yöntemlerinden yararlanma durumlarının saptanması için getirilen görüş ve öneriler karar altına alınmıştır.

 

6.   Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi.

 I. Dönem;                                                  II.Dönem;

Eylül  : 2 hafta                                                     Şubat    : 2 hafta

Ekim  : 4 hafta                                                     Mart     : 5 hafta

Kasım: 3 hafta                                                     Nisan    : 4 hafta

Aralık: 5 hafta                                                      Mayıs   : 4 hafta

Ocak  : 4 hafta                                                     Haziran : 3 hafta

TOPLAM: 18 hafta                                              TOPLAM: 18 hafta olduğu görülmüştür.

Yarıyıl Tatili: 28.01.2011 – 14.02.2011

 

 

 

 

7.   A-KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ

“DÜZEN” kuşağında öğrenciler;

·         Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“KURGU” kuşağında öğrenciler;

·         Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

 

“YAPIM” kuşağında öğrenciler;

·         Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.  Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. 

 

B-MÜFRADAT PROGRAMLARINA GÖRE KUŞAKLARIN DENGELİ OLARAK DAĞITILMASI

 

 

SINIFLAR

KUŞAKLAR

ETKİNLİKLER

SÜRE (DERS SAATİ)

6. SINIF

Düzen

■"İlk Adım"

4

■"Düzen Oluşturalım"

12

Kurgu

■"Düşünelim Çözelim"

6

■"Hayallerim Çizgide Saklı"

6

Yapım

■"Kendi oyuncağını kendin yap "

10

■"Tasarımımı Üretiyorum"

16

7. SINIF

Düzen

■"Birimden Bütüne"

18

Kurgu

■"Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim"

12

Yapım

■"Üretiyorum"

30

8. SINIF

Düzen

■"Bütünde Farklılık"

16

Kurgu

■"Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?"

12

Yapım

■"Nasıl Tanıtalım?"

24

 

 

KUŞAKLAR SINIFLAR

"DÜZEN"

"KURGU"

"YAPIM"

6. SINIF

   "İlk Adım"

   "Düzen Oluşturalım"

"Düşünelim Çözelim" "Hayallerim Çizgide Saklı"

" Kendi oyuncağını kendin yap "

"Tasarımımı Üretiyorum"

7. SINIF

    "Birimden Bütüne"

"Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim"

"Üretiyorum"

8. SINIF

   "Bütünde Farklılık"

"Düşüncelerimizi Nasıl    Koruyalım?"

"Nasıl Tanıtalım?"
       8.Sunuş, buluş,örnekleme, özetleme, grup çalışması, beyin fırtınası, bireysel çalışma, gösteri, deneysel yöntem,

yaparak-yaşayarak öğrenme ve proje geliştirme vb. yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.

 

 

9.  Not Verme ve Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı  Talim ve Terbiye  Kurulu  Başkanlığının   29.08.2007  tarihli  ölçme  ve  değerlendirme   genelgesi  doğrultusunda   öğrenci  çalışma  ve  etkinlikleri  değerlendirilecektir.

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;

 

• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,

• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,

• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,

• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,

• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri

 

Görüşme (Mülakat); Gözlem; Sözlü Sunum; Performans Değerlendirme(Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında öğrenci performansının değerlendirilmesi öğrenci ürün dosyası kullanılarak yapılacaktır.)

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

·         Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak

·         Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek

·         Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak

·         Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak

·         Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek

·         Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek

·         Öğrencileri değerlendirmek

 

Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur.

 

 Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, araştırma, proje, rapor vb. çalışmaları değerlendirmesidir.

Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

 

 

DEĞERLENDİRME FORMLARININ KULLANIMI

 Öğretmen, Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencileri “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak değerlendirir. Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır.

Her kuşak için hazırlanan öğrenci ürün dosyaları, “dereceli puanlama anahtarı” ile puana dönüştürülür. Öğrencinin ürün dosyalarından alacağı puanlar ile sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan puanlar Ek-8’de verilen öğretmen not çizelgesine işlenir. Bu çizelge yardımı ile aritmetik ortalamaya dönüştürülen puan, nota çevrilerek öğrenci başarısı belirlenir.

Öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını puana dönüştürmek amacı ile “gözlem formları” kullanılabilir. Bir dönem için öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan en az bir puan verilir.

 Değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu öğrenci ürün dosyasında toplanır. Öğrenci kuşak içinde birden fazla yaptığı çalışmalardan kendisinin belirleyeceği en iyi çalışmasını ürün dosyasına koyar. Ürün dosyasında, belirlediği çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde tuttuğu günlükler, kullandığı başvuru kaynakları, günlüklerine kaydedemediği kanıtlar, öz değerlendirme formları vb. yer alır.

 Kuşak içinde yaptığı çalışma sürecinde öğrencilerin gelişimi “Gözlem Formu” ile, ürün dosyasının tüm boyutları ise “Analitik Puanlama Anahtarı” kullanılarak öğretmen tarafından değerlendirilir. Ayrıca her kuşak sonunda bir ürün ortaya çıktığı için bu ürünün gerçekleştirilmesi sürecinde öğrenci tarafından sergilenen çeşitli becerilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle analitik puanlama anahtarlarının öğrencinin sergilediği becerileri değerlendirmek amacıyla kullanılması önerilir.

Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

 Öz değerlendirme formları, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında kullanılabileceği gibi öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalarda da kullanılabilir. Bu çalışmalar karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki üstün yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin kendisini değerlendirmesine fırsat verir. Her kuşakta üretime dönük faaliyetler, sınıf içinde anlamlı ve uğraştırıcı etkinliklerle yapıldığı için bu formların kullanılması önerilir. Öz değerlendirme formlarında amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Akran değerlendirme formları grup değerlendirme formları etkinliğin niteliğine ve isteğe göre kullanılır.

Değerlendirmelerin bu esaslara uygun yapılması ve değerlendirme ölçütlerinin alışılmışın dışında öğrenciyi eleştirel düşünceyle geliştirici, öğrenmeyi pekiştirici yönünün öne çıkartılması kararlaştırılmıştır.

 

10.Dersin özelliğine göre eğitim ve bilgi teknolojilerinden dersin içeriğini zenginleştirmek; öğrenmeyi kalıcı davranış örüntülerine dönüştürmek; ayrıca eğitim ortamlarından okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılacaktır.

 

11.Yapılacak Sosyal etkinliklere ( Sergi, Bilgi yarışması,  Şiir dinletisi vb.) Teknoloji ve Tasarım Dersi branş öğretmenleri olarak öğrencilerin çalışmalarıyla ve zümre olarak etkin katılma kararı alınmıştır.

Ayrıca İlçe  çapında  yapılacak  olan  Teknoloji Şenliği etkinliklerine  okulumuz  öğrencilerinin de  çalışmaları  ile  katılmasına karar verildi.

12.Öğrenci başarısını arttırmak için; Yeni müfredatta belirtilen etkili öğretim tekniklerinden, çağdaş eğitim ve bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, öğrenciyi yaratıcı düşünen üreten eleştiren v.b. çağın gereksinimi olan insan gücünün yetiştirilmesi anlayışıyla planlama ve uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca yapılan çalışmalar her düzeyinde gerekli rehberlik ve yardımla izlenecek, eleştirilecek Değerlendirme ölçütlerine göre formlara kaydedilerek eleştirerek geliştirilecek, başarıyı artırıcı geliştirici uygulamalara yer verilecektir.

13.Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda hareket etmelidirler. 

 

Bu amaçla veliler;

1.   Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır.

2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.

4. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ALINAN KARARLAR

1-       Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlamasına ve öğrencilere yol gösterilmesine,

2-      İşlik içerisinde yer alacak araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanmasına,

3-      Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesine ve gerekli planlamaların yapılmasına,

4-      Teknoloji Şenliğine okul yönetimi ve velilerin yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapılmasına,

5-      Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılmasına,

karar  verildi.

6-  2010 – 2011  Eğitim – Öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle toplantı sona ermiştir.

 

 

 

 

          

 

 

             Teknoloji  ve Tasarım Öğrt

                   İbrahim ÖZKAN                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Okul Müdür Yardımcısı

                                               Erhan TÜNER

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                Ali KARABULUT

                                                                           

Okul Müdürü

 

 

 

U  Y  G  U  N  D  U  R

 

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!  
>
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>


Created by Crazyprofile.com
Website counter